lidraughts.org

xiaoqipa's Study

1 • xiaoqipa •
  1. Chapter 1
  1. xiaoqipa

古典局面的常用战术组合

2 • xiaoqipa •
  1. 第1章 国王打击
  2. 第2章
  3. 第3章
  4. 炸弹打击
  1. xiaoqipa

xiaoqipa's Study

1 • xiaoqipa •
  1. Chapter 1
  1. xiaoqipa
Reconnecting